Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Instruks for Humlebæk lille Skole for sejlads med kano.

 

Reder:

Det overordnede ansvar for sejladsaktiviteter, som denne sikkerhedsinstruks omhandler, er skoleleder ved Humlebæk lille Skole, Per Schantz mobil: 4022 8533

Sejladsaktiviteter:

Denne sikkerhedsinstruks gælder for kanosejlads hvortil Humlebæk lille skole har ejerskab med skoleelever på Gudenåen 1. maj til 25. oktober i dagtimerne (fra solopgang til solnedgang).
Reder kan i særlige tilfælde dispensere for sejladsperioden. Reder fastsætter i disse tilfælde evt. skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Instruksen gælder sejlads i skoleregi med de kanoer som Humlebæk lille Skole disponerer over - også hvis sejladsen er arrangeret for en skoleklasse eller lignende af fx en forældregruppe. Instruksen gælder ligeledes, hvis andre kanoer lånes eller lejes til tilsvarende formål.

Der skelnes mellem to sejladsområder:
Område I er Gudenåen inkl. småsøer mellem Julsø og Klostermølle i Mossø. Område II er østlige hjørne af Julsø. Område III er Julsø.
For hver sejladsaktivitet udpeges en sejladsansvarlig, som gennemgår nærværende instruks med rederen.

Identifikation af risici:

Ved kanosejlads er der risiko for afkøling af deltagerne som følge af vejret (regn og vind) eller som følge af selve aktiviteten (sprøjt, vadning og/eller slæbning med kanoen). Desuden er der risiko for kæntring og/eller overbordfald.
Ved sejlads i område II og III, er der forøget risiko for kæntring og desuden risiko for at drive ud fra læ af kyst. Der er der særlig stor risiko for overraskende vindstød. Særligt ved vestevind skal man være påpasselig. Tjek om morgenen med Ry kanoudlejning, hvis der er vestenvind.

Denne sikkerhedsinstruks fritager ikke den sejladsansvarlige for at gennemtænke sikkerhedsforholdene for den aktuelle sejlads.

Hver gang der roes ud i mere åbent vand (søer/fortykninger), roer sejladsansvarlig ud først og godkender forholdene.

Sikkerhed:

Alle deltagere bærer under sejlads godkendt redningsvest. Svømmevest er ikke tilstrækkeligt. Den sejladsanvarlige har gjort sig bekendt med aktuel vejrudsigt og vurderer desuden det konkrete vejr, herunder især vindretning og risiko for vindstød.
Den sejladsansvarlige foretager før hver sejlads en vurdering af forholdene under hensyntagen til deltagernes alder og forudsætninger, samt sejladsområde.

I tilfælde af kæntring søges på land. Ved sejlads på søerne er flere kanoer altid i nærheden. Disse søger sammen ved den kæntrede, og de overbordfaldne hjælpes op i en kano. Denne stabiliseres ved hjælp fra de øvrige kanoer.

Kanoerne og deres udrustning:

Kanoerne skal være hele og i god stand. I hver kano skal være en øse. I mindst to kanoer medbringes vandtæt pakkede mobiltelefoner. I lærerkano medbringes et alu-redningstæppe. Sejladsansvarlig sørger for at sikkerhedsudstyret medbringes.

23. august 2016

Deltagerne:

Der må max. være fire personer i en kano – dog højst tre voksne.
Ved sejlads i område II og III gælder desuden at deltagerne skal kunne svømme. Dog kan to voksne (over 18 år) have børn, der ikke kan svømme med i kanoen. Styrmanden i kanoen skal have erfaring, svarende til mindst en hel dags sejlads.

Besætning:
Ved besætning forstås den sejladsansvarlige og medfølgende lærere eller andre ansvarlige voksne.
Ved sejlads i område I kan den sejladsansvarlige tage af sted med op til 12 elever i højst seks kanoer. For hver efterfølgende seks kanoer/12 elever medfølger yderligere en lærer eller tilsvarende, som har tilstrækkelig erfaring i kanosejlads.
Ved sejlads i område II og III er der altid lærere (eller anden ansvarlig voksen) i mindst to kanoer. Mindst en af disse skal have svømmefærdigheder, svarende til de krav, der stilles til svømmelærere.
Den sejladsansvarlige skal have erfaring med kanosejlads svarende til mindst fem dages sejlads og er ansvarlig for instruktion af deltagerne.
Det er rederen, der godkender besætningens kompetencer.

Særlige forholdsregler:

Forud for hver sejlads noteres navnet på den sejladsansvarlige, dennes mobilnummer, antallet af deltagere, antallet af kanoer, sejladsens mål og forventet ankomsttidspunkt. Samme oplysninger sendes før sejladsen (fx pr. pr sms –) til reder eller dennes stedfortræder. Efter sejladsens afslutning afmeldes sejladsen til samme person. Denne person har pligt til at reagere, hvis denne ikke er kontaktet ved forventet hjemkomsttidspunkt.

Deltagerne er forud for sejladsen instrueret om sikkerhed – især:

  • Bær redningsvest.
  • Sid ned i kanoen. Gå til land for at bytte plads.
  • Overhold de regler for sejladsen, som den sejladsansvarlige udstikker (turens mål, afstand til øvrige kanoer osv.).
  • Ved sejlads i område II og III gælder følgende særlige sikkerhedsregler:
  • Den sejladsansvarlige sætter forud for sejladsen kanoerne sammen i grupper på to eller tre kanoer som følges tæt.
  • Deltagerne er instrueret om forholdsregler ved sejlads på søer (bølger, kæntring og brug af sikkerhedsudstyr).
  • For sejladserne gælder følgende vejrmæssige begrænsninger:
  • Område I: Der sejles aldrig ved varsel om kuling (12 m/s i middelvind).
  • Område II på den kyst hvor der er læ: Der sejles ikke ved risiko for mere end 10 m/s i vindstød (normalt svarende til varsel om mere end 5 m/s i middelvind).
  • Område III: Der sejles kun tværs over Julsø i helt rolige vindforhold.

Evaluering:

Senest en uge efter en sejlads gennemgår rederen og den sejladsansvarlige sejladsen med henblik på at afklare, om der har været situationer, som giver anledning til at revidere denne sikkerhedsinstruks.
Gældende fra 1. august 2013