Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Øvrigt forældreengagement

Skolebestyrelsen
Man har som forælder mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen har den overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift. Den består af syv forældrevalgte repræsentanter. Valg til bestyrelsen foregår på den årlige generalforsamling (se skolens vedtægter). Valgperioden er to år, og der er skiftevis tre og fire på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen og planlægger sin møderække. Skolelederen, lederen af skolefritidsordningen, en medarbejderrepræsentant og skolens forretningsfører deltager i bestyrelsens møder (uden stemmeret). Bestyrelsens møder er åbne for alle, ved behandling af personsager er det dog kun bestyrelsesmedlemmerne, der er tilstede.

Meddelelser og referater fra bestyrelsesmøderne står her på hbls.dk under Bestyrelsen.

Pædagogisk forum
Pædagogisk forum består af ca. 16 medlemmer, repræsenteret ved forældre, ansatte og elever. Formålet er at give forældre, lærere, klubansatte og elever mulighed for gensidigt at inspirere og udvikle hele skolen, således at der fortsat er en synlig sammenhæng mellem vores idealer, holdninger, tanker og de handlinger, der er i hverdagen. Pædagogisk forum står endvidere for pædagogiske arbejdsdage.

Klasserepræsentant
I hver klasse vælges en klasserepræsentant. Klasserepræsentanten fungerer som lærerens/forældrenes "tillidsmand" omkring klassen. Klasserepræsentantens rolle og ansvar aftales på det forældremøde, hvor vedkommende vælges, og kan blandt andet omfatte koordination af rengøring, administration af klassekassen, deltagelse i optagelsesmøder af nye elever i klassen og planlægning af forårets forældremøde.

Sjakbajs
Der vælges i hver klasse en sjakbajs. Denne person er ansvarlig for at koordinere det praktiske arbejde, som klassen ønsker foretaget. Skolens vedligeholdelsesudvalg (under bestyrelsen) indkalder sjakbajsen til et møde før skolens arbejdsdage. Det er tillige sjakbajsens opgave at motivere forældrene til at deltage i arbejdsdagene.

Aktivitetsudvalg
Klassens aktivitetsudvalg står for planlægning og afholdelse af sociale arrangementer udenfor skoletid, hvilket giver forældrene en tilknytning, der er uvurderlig i samarbejdet i klassen og i konfliktsituationer.