Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Faget Dansk på Humlebæk lille Skole
 

Delmål efter 3.kl.

Det talte sprog 
• bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse
• give mundtligt udtryk for erfaringer, følelser og viden
• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
• fungere som ordstyrer i en større forsamling
• at turde stille spørgsmål i undervisningen og kunne formulere sig i større forsamlinger

Det skrevne sprog – læse
• læse ukendte og alderssvarende tekster, både fag- og skønlitteratur
• læse sikkert og med god forståelse
• udvise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer
• bruge forskellige elementære læsestrategier
• kunne læse forberedte tekststykker op
• læse op, gengive egne og andres tekster i dramatisk form
• udtrykke egen forståelse af tekster
• læse med forståelse og gengive handlingen i en tekst

Det skrevne sprog – skrive
• skrive i enkle, fiktive genrer som historie og eventyr.
• skrive enkle og sammenhængende tekster om oplevelser, erfaring, fantasi og følelser
• skrive berettende og i kronologisk form
• impulsiv skrivning og meddigtning
• skrive tekster enkeltvis og i grupper
• stave til lydrette og hyppige ord
• følge lyd- og staveregler samt bruge substantiver og verber i korrekt bøj-ningsform
• have kendskab til adjektiver
• bruge computeren som skriveredskab
• procesorienteret skrivning
• skrive de små og store trykbogstaver
• præsenteres for sammenbundet håndskrift  

Sprog, litteratur og kommunikation
• genrekendskab; herunder fiktion og ikke fiktion
• kende til enkle sproglige virkemidler
• vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger
• vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog
• vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster
• forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier
• kendskab til simpelt tekstarbejde og analyse
• udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form
• finde information via forskellige medier
• kunne orientere sig på biblioteket
• lytte aktivt og følge op med spørgsmål
• give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster

Elevernes alsidige udvikling
Det sociale:
• at tage hensyn
• at lære at sige til og fra
• selvjustits
• konflikt- og problemløsning
• situationsfornemmelse
• tage ansvar for hinanden

• deltage aktivt i egen læring
• være medbestemmende
• kunne vælge og tage stilling
• bidrage til fællesskabsfølelsen på skolen

At holde klassemøde og fællesmøde:
• mødeteknik
• mødekultur
• lytte aktivt
• være ordstyrer

• sætte ord på følelser og tanker
• indgå i fællesskaber på tværs af klasserne samt være omstillingsparat
• have pligter og ansvar for sit klasseværelse og sine egne skolesager

Projekter – emner og temaer
Historiske emner:
• Nordiske guder og vikinger
• Jægere og samlere
• Den gang Olde var dreng
• Religion og livsanskuelser

Naturfaglige emner:
• Mark og landbrug
• Strand
• Kroppen
• Skoven

Geografi:
• der arbejdes med Danmarks geografi

Det praktisk/musiske:
• fremlæggelse, musik, dans, teater, drama, optræden  

Udflugter og lejrskoler
• tre til fire fælles turdage årligt, der kan lægge op til skoleårets historiske og naturfaglige emner
• to til tre emnedage for 1. til 3. klasse med en overnatning og udflugt
• en overnatning for børnehaveklassen inden årets lejerskole
• en årlig fælles lejrskole for hele Slusen


Delmål efter 6.kl.

Det talte sprog 
• bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
• udtrykke sig i genre, referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, drama og oplyse om fagligt stof
• udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form
• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
• bruge hjælpemidler, der støtter kommunikation, bl.a. stikord, plancher og digitale præsentationsprogrammer
• lytte aktivt og følge op med undrende og uddybende spørgsmål
• fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre samling
• forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til ligheder og forskelle mellem nabosprogene
• lære at bruge sproget med fornemmelse for situationen

Det skrevne sprog – læse
• læse sikkert og i passende hastighed
• bruge forskellige læsestrategier: Oversigtslæse, punktlæse og nærlæse i skøn- og faglitterære tekster
• fastholde det væsentlige i en tekst vha. nøgleord, referat og resume
• læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
• læse lette norske og svenske tekster

Det skrevne sprog – skrive
• skrive i fiktive og ikke- fiktive genrer
• skrive sammenhængende om oplevelser, erfaringer, fantasi, viden og fø-lelser i kronologisk form.
• skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argu-menterende
• indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst
• bruge regler for sammensætninger
• bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på com-puter
• bruge nyt afsnit, sætte punktum og komma samt markere replikker i egne tekster
• bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation
• skrive sammenbundet, letlæseligt, rytmisk håndskrift med passende ha-stighed
• skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
• give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning
• bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtig skrivning og notater  

Sprog, litteratur og kommunikation
• bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion
• udtrykke viden om samspillet mellem sprog og genre, indhold og situation.
• vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
• kende betydningen af sproglige virkemidler
• skelne mellem hel- og ledsætninger og kende de vigtigste sætningsled.
• kende og bruge forskellige ordklasser, herunder substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform
• kende til ordklassernes funktion i sproget
• kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
• kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og litteraturens af-spejling af samtiden
• forholde sig til udtryk for værdier i tekster fra forskellige tider
• fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksfor-mer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
• kende forskellige genrer inden for fiktion og non-fiktion
• gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, sproglige virkemidler, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form
• søge information og forholde sig kritisk

Elevernes alsidige udvikling
• kende det sociale ansvar som individ i et fællesskab
• indgå som en del af de demokratiske processer i skolen
• kunne begå sig i forskellige sammenhænge
• kunne planlægge og udføre små projekter af social karakter i grupper
• kunne tilsidesætte eller udskyde egne behov

Projekter – emner og temaer
Selvvalgt opgave:
Formålet med opgaven er at:
• træne og udvikle evnen til selvstændigt at kunne indsamle information og sammenstille denne
• formidle information til andre og reflektere over eget og andres arbejde og fremlæggelse
• give mulighed for at arbejde på differentieret niveau og engagere sig særligt i et emne
• benytte hjælpemidler der støtter kommunikationen bl.a. PowerPoint, plancher og stikord.

Tematimer
4. kl.  
• venskab
• Norden
• historie

5.kl.
• identitet
• religion
• historie

6.kl.
• pubertet
• etik og moral
• historie

Emneperioder:
• Personligheder af historisk betydning
• Et land/ en tid
• Lokalhistorie & miljø
• Medier
• Historisk periode i Danmark
• Menneskets nysgerrighed 

Slutmål efter 9.kl.

Det talte sprog 
• bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion
• vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen
• fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten
• udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhæn-gende og disponeret form
• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation
• bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af ma-nuskript
• lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling
• fungere som leder i en samarbejdssituation

Det skrevne sprog – læse
• læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
• benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
• fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater
• læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form
• læse nordiske tekster

Det skrevne sprog – skrive
• vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet
• skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen
• skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende
• indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen
• styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst
• forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster
• Bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster
• bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer
• bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster
• anvende layout og bruge billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation
• skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
• skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
• give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster
• bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sam-menhænge som logbog, hurtigskrivning og notater  

Sprog, litteratur og kommunikation
• bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion
• gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation
• forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
• gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem
• kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget
• anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
• kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed
• vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
• fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse
• kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og non-fiktion
• gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, frem-stillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre
• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som
• mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form
• søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig, bl.a. under hensyntagen til kildens troværdighed

Elevernes alsidige udvikling
Den individuelle udvikling skal styrkes:
• det legende menneske
• det skabende og kreative
• det tænkende og lærende
• i at kunne tage selvstændig stilling
• føle pligt og ansvar
• kende sine rettigheder

Den sociale udvikling skal styrkes ved at:
• kunne indgå i fagligt samarbejde
• kunne spilleregler for socialt samvær i mindre og større grupper
• lære sig demokrati i tanke, tage stilling og handle herefter
• kunne formidle holdninger og følelser

Projekter – emner og temaer
• kunne formulere en problemstilling skriftligt inden for et givet emne igennem en række spørgsmål

Undersøge problemstilling selvstændigt ved hjælp af:
• interviews
• læsning af fiktive og nonfiktive tekster (eksempelvis aviser, fagtidsskrifter og lovparagraffer)
• dokumentarprogram og spillefilm

• forholde sig til og tage stilling til problemstillingen og formidle sin viden igennem en mundtlig præsentation for de øvrige elever i overbygningen samt deres forældre

• i denne indgår brug af passende medier (eksempelvis power point, video- og lydklip, drama, statistikker, billedserier, rapport, pjecer, plakater)

• redegøre skriftligt for egen proces igennem beskrivelse af refleksioner og tilegnelse af viden

Udflugter og lejrskoler
I Overbygningen er lejrskoler og rejser en integreret del af undervisningen og bidrager afgørende til elevernes faglige og sociale udvikling - som individer og som gruppe.

På det faglige plan tilgodeses samtlige faggrupper i løbet af de 3 år:
1. Samfundsfaglig lejrskole om landbrug
2. Naturfaglig lejrskole om Danmarks råstoffer og energiforsyning
3. Idrætsfaglig lejrskole med vandring og andre fysiske aktiviteter
4. Lilleskolefestival med musik og teater
5. Tyskfagligt udvekslingsophold i Schleswig-Holstein
6. Engelskfaglig studietur til Cambridge

I begyndelsen af skoleåret er vi på lejrskole på tværs af alle tre klasser. Denne lejrskole hænger sammen med efterårets projekt, hvis tema følgelig har en 3-årig turnus jf. pkt. 1-3. Det faglige indhold består af praktikophold, virksom-hedsbesøg, praktiske aktiviteter og eksterne foredragsholdere.

Lilleskolefestival er ligeledes på tværs af alle tre klasser - ja, alle lilleskoler - og ligger i slutningen af året.

Udvekslingsrejse er i 8. klasse og omfatter 2x 1 uge i hhv. november og maj. De tyske elever har dansk som andetsprog.

Studietur til Cambridge er i slutningen af 9. klasse, og eleverne indlogeres privat hos engelske familier.

Målet for den sociale udvikling er selvstændighed, ansvarsfuldhed og evne til at arbejde sammen. Fællesskabet vægtes højt - i og mellem klasserne og til verden udenfor. For den enkelte elev går udviklingen fra praktikophold, hvor støtten er en kammerat fra de andre klasser, til studietur, hvor eleverne er indlogeret privat og skal stå på egne ben i et fremmed land. Fra at være den, der bliver taget hensyn til, til den, der tager ansvar.