Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Faget Idræt på Humlebæk lille Skole
 
På Humlebæk lille Skole undervises der i rytmik og idræt gennem hele skoleforløbet. I Slusen kalder vi det for rytmik, og børnene har to ugentlige timer, hvor der er rig mulighed for at bevæge sig, opleve, sanse, fantasere og føle spænding.

I Midten undervises der to timer ugentligt i idræt. I Midten præsenteres eleverne for en række forskellige idrætsaktiviteter. De skal først og fremmest bruge deres krop i fysisk aktivitet i samvær med andre; de skal bevæge sig og have det sjovt samt opøve færdigheder indenfor de forskellige idrætsaktiviteter, som vi arbejder med i årets løb. I overbygningen er idræt organiseret som et ugentligt to timers valgfag, som kan vælges i hver af de tre valgfagsperioder i løbet af skoleåret.

Den obligatoriske undervisning er nu gennemløbet, og formålet er at fastholde og understøtte elevernes interesser og videreudvikle deres fysiske evner og kropslige bevidsthed.
 
Formål
Formålet med undervisningen i rytmik og idræt er, at eleverne gennem alsidige fysiske og idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at bevæge sig og udøve idræt, individuelt og i samspil med andre.

Eleverne skal udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og den omverden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

Rytmik- og idrætsundervisningen bygger på en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter, der fremmer:

• kropsbevidsthed og kropsbeherskelse
• forestillings- og samarbejdsevner
• det legende
• det eksperimenterende
• det udtryksmæssige
• det sundhedsmæssige
• det konkurrenceprægede
 
Signalement
På Humlebæk lille skole er undervisningen i rytmik og idræt kendetegnet ved lyst, glæde, fascination, spænding, udfordring, respekt, fællesskab, tillid og engagement.

Undervisningen i rytmik og idræt tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet. Højt aktivitetsniveau vægtes højt, selvfølgelig afhængigt af aktivitetens karakter. Eleverne skal have mulighed for at føle pulsen, opleve kampen, fornemme rytmen, tilegne sig færdigheder, øge kropsbevidstheden, mærke den indre puls, opnå indsigt og fordybelse og reflektere over, hvad der sker, når de bruger sig selv individuelt og i samspil med andre.
 
Rytmik i Slusen
Formålet med rytmik i Slusen er, at eleverne skal opleve lyst og glæde ved at bevæge sig. De skal have det sjovt og opleve at de ”rykker grænser”.

Rytmikundervisningen tager udgangspunkt i leg, bevægelse til musik, boldspil og ”smagsprøver” på/ introduktion til en lang række forskellige idrætsaktiviteter. I rytmiktimerne vil eleverne blive præsenteret for forskellige former for fysisk aktivitet, der udvikler deres rytmefornemmelse, koordination, balance, kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

Rytmiktimerne vil være tilrettelagt som små progressive forløb med udgangs-punkt i lege eller legelignende aktiviteter, altid med en fælles start og afslutning. Eleverne vil i rytmiktimerne arbejde både enkeltvis, parvis, i mindre grupper og på hold, på den måde udfordres eleverne også socialt. De vil ligeledes blive stillet over for både åbne og lukkede opgaveformuleringer, hvor det handler om at tænke med kroppen i centrum. Det er vigtigt at være opmærksom på ”slusebarnets” bevægelsesudvikling, derfor bør læreren være opmærksom på den enkelte elevs kropslige udfoldelse, og fokusere på både fin- og grovmotoriske aktiviteter.
 
Idræt i Midten
Formålet med idrætsundervisningen i Midten er, at eleverne opbygger færdigheder inden for en række forskellige idrætsaktiviteter. De skal først og fremmest bruge deres krop i fysisk aktivitet i samvær med andre; de skal bevæge sig og have det sjovt samt opøve færdigheder indenfor de forskellige idrætsaktiviteter, som vi arbejder med i årets løb.

Idrætstimerne vil være tilrettelagt som små progressive forløb med udgangs-punkt de aktiviteter, som den enkelte lærer udvælger til sin årsplan.

I idrætstimerne arbejdes der både enkeltvis, parvis, i mindre grupper og på hold, på den måde udfordres eleverne også socialt. Piger og drenge blandes men undervises også opdelt. Eleverne vil ligeledes blive stillet over for både åbne og lukkede opgaveformuleringer, hvor det handler om at tænke med både kroppen og hovedet.

Det primære formål med idrætstimerne er at fremme eleverne bevægelsesglæ-de, så de deltager aktivt med en positiv indstilling og derved udvikler sig alment og kropsligt. På sigt skulle dette gerne bidrage til at eleverne opmuntres til fortsat fysisk aktivitet.
 
Idræt i Overbygningen
Formålet med idræt i Overbygningen er at eleverne bygger videre på det fundament af idrætslige færdigheder, de har tilegnet sig i løbet af Midten. I Overbygningen stilles i højere grad præcise krav til udførelse og afvikling af de forskellige aktiviteter. Det betyder, at den færdige øvelse og det færdige spil træder tydeligt frem. Der vil dog stadig være tydelige elementer af træning og øvelse hen imod den færdige disciplin eller det færdige spil. Opvarmning, grundtræningselementer med strækøvelser vægtes højt i de fleste idrætstimer.  Hver valgfagsperiode består af 10-12 dobbelttimer, som eleverne planlægger sammen med idrætslæreren, således at der bliver sammensat et alsidigt undervisningsforløb. På den måde får eleverne medindflydelse på timernes indhold, hvilket skaber motivation og fremmer bevægelsesglæden, hos de store elever. Her sidst i skoleforløbet gælder det i særdeleshed om at inspirere elever, så de fortsat er nysgerrige overfor de muligheder, idrættens verdens gemmer på.